Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2016

Happy Birthday!

 Πολλοί τρομάζουν και μόνο στη σκέψη των γενεθλίων. Όχι των γενεθλίων γενικά αλλά των δικών τους γενεθλίων ειδικά. Και όχι δεν τρομοκρατούνται απλά και μόνο στην ιδέα ενός μαγικού αριθμού   με συνήθειες ανοδικής τάσης.   Τα γενέθλια είναι κάτι σαν απολογισμός της μέχρι τώρα ζωής μας. Αυτό που μας τρομάζει δεν είναι αυτούσια η ηλικία. Είναι το τι έχουμε καταφέρει και τι θα θέλαμε να έχουμε καταφέρει μέχρι την παρούσα εορτάζουσα ηλικία. Είναι η συνειδητοποίηση των κατορθωμάτων και των αποτυχιών μας, τα σημεία στα οποία υπερτερούμε και αυτά στα οποία υστερούμε.   Είναι η πορεία που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα και ο σχεδιασμός των επόμενων κινήσεων μας. Είναι η κοινωνική γνώση που έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε και η προσωπική μας εξέλιξη συγκριτικά με την ιδανική εικόνα ενός εαυτού που έχουμε πλάσει σε κάποιο σημείο του μυαλού μας. Είναι οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν, οι πιο δικοί μας άνθρωποι που έχουν κατορθώσει να αποτελούν κομμάτι της ταυτότητας μας, καθώς συνετέλεσαν στη

Choose me or lose me!

 Τα ε κάστοτε β ιώματα μας αποτελούν την π ροσωπική μας πυξίδα . Ε ξαιτίας αυτών πορευόμαστε σ ε έναν συγκεκριμέ νο τ όπο και συμπ εριφερ όμαστε με έναν συγκε κρι μένο τρόπο. Ξεκινάμε σαν άγραφο χα ρτί και τα βιώμα τα είναι το μελάνι που γράφε ι επά νω μας. Όσο γυρ ίζουν οι σελ ίδες τόσες περισσότερες περιπ έτειες έχουμε αφηγηθεί . Κι όπως είναι φυσιολογικό η κάθε πορεία πο υ διανύεται επιδρά μεταμορφ ωτικά σ τον ήρωα τη ς κι έτσι είναι διαφορετικός στην αρχή, στ ο ενδιάμε σ ο και στο τέλος της ιστορίας του.    Ας μιλ ήσουμε για τον ήρωα που η ζω ή τ ου δεν το υ χαρίσ τηκε κι από ένα σ ημε ίο και μετά απ οφάσισε ν α μη της χ αρίζεται ούτε κι α υτός.    Ο καθ ένας μας χ ρωστά ει στον εαυτό σου να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο νοθευμένος. Του οφεί λουμε να εί μ α στε αυθεντικ οί και να αφήν ουμε τις προκαταλήψεις κατά μέρους. Ναι, σίγουρα έχ ουμε πληγωθεί. Ποιος δεν έχει; Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι από εδώ και πέρα θα συστ ην όμαστε στους ανθρώπους μονάχα με το καινο